Μεγάλη άνακάλυψη,
άγαπητοί μου Φίλοι.
γιά Τήν άγίαν άμπελον,
πού βγάζει Τό σταφύλι…

Έρευνητές διαπίστωσαν,
πώς Τήν πυκνή αιθάλη
καί τ’ άλλα καυσαέρια,
πού προκαλούνε ζάλη.

Τά «νέφη» πού μάς Φέρνουνε
άσθένειες βαριές,
τ’ άπορροφοϋν θαυμάσια
T ‘ άμπέλια κι Oi μουριές